Blue brush , glazed ceramic, polystyrene shelf, 2018

Blue brush, glazed ceramic, polystyrene shelf, 2018