Ripstrip , glazed ceramic on polystyrene shelf, 2018

Ripstrip, glazed ceramic on polystyrene shelf, 2018